torstai 24. helmikuuta 2022

Ymmärrettävää ja lainmukaista litterointia

Tein hiljattain yhdessä Celian saavutettavuusasiantuntija Rebekka Laaksosen kanssa podcastin liittyen Celian oppikirjatuotantoon. Yksi vaihe saavutettavan podcastin julkaisua on äänitteestä litteroitu tekstivastine. Litteroitaessa äänitettä on huomioitava, että puhuttu ja kirjoitettu kieli eroavat kovasti toisistaan. Jos puhutun kielen täytesanat: “öö tota niinku” siirretään sellaisenaan kirjoitettuun kieleen, tulee tekstistä vaikeammin luettavaa ja ymmärrettävää. Jos taas kirjoitettua tekstiä puhutaan sellaisenaan, lopputulos kuulostaa useinmiten rutikuivalta pitkäveteiseltä luennalta.


Usein ymmärrettävin, mutta varmasti myös työläin tapa litteroida äänitteitä, on poistaa äänitteen sanatarkasta tekstikopiosta täytesanat ja muokata lauseet luettavaksi tekstiksi niin, että asiasisältö säilyy ennallaan. Tässä esimerkki siitä, mitä tarkoitan. Ensin pätkä Rebekan puhumasta tekstistä sellaisenaan:

“Ja näiden tekeminen on kanssa aina vähän siitä kiinni, että että onko meillä sitten niinku niitä toimitus resursseja sitten tehdä sitä luetusta, mutta ollaan pyritty kyllä mahdollisuuksien mukaan tekemään niitä, että nytkin on pari tuotannossa ja viime talvena oli pari niin ikään, mutta kyllä nää Luetus-resurssit on pääsääntöisesti suunnattu vähän alemmille kouluasteille ja niille pienemmille koululaisille, että että koetaan että että niin kuin korkeakouluopiskelijoille on jo sitten semmoisia teknisiä valmiuksia, että ehkä pystyy sitten joitakin esteitä ohittamaan.”


Ymmärrettävä litterointi voisi olla jotakin tällaista:

“Näidenkin tekeminen on aina siitä kiinni, onko meillä toimitusresursseja. Ollaan pyritty kyllä mahdollisuuksien mukaan tekemään niitä. Nytkin on pari tuotannossa ja viime talvena oli pari niin ikään, mutta Luetus-resurssit on pääsääntöisesti suunnattu alemmille kouluasteille ja pienemmille koululaisille. Koetaan että korkeakouluopiskelijoilla on jo semmoisia teknisiä valmiuksia, että he pystyvät joitakin esteitä ohittamaan.”


Digipalvelulain saavutettavuutta koskevat vaatimukset pohjautuvat WCAG- standardiin, joka tunnetaan suomenkielisellä nimellä verkkosisällön saavutettavuusohjeet. Ohjeiden onnistumiskriteeri 1.2.1 määrittelee pelkkää ääntä sisältävän tiedoston tekstitystavan. Standardissa käytetään määritelmää “vastaava sisältö”, joka tarkoittanee mahdollisimman tarkkaa tekstikopiota äänitteestä. Tämänkaltaisissa podcasteissa, joiden tarkoitus on tiedonvälitys, lienee kohtuullista tarkoittaa vastaavalla sisällöllä vastaavaa tietosisältöä. Jos podcastin oikean ymmärtämisen kannalta on olennaista, että kaikki täytesanatkin litteroidaan, silloin tulee epäilemättä tehdä niin, mutta tämänkaltaisessa podcastissa sanatarkka litterointi heikentäisi tekstin ymmärrettävyyttä. Mielestäni kyse on siis aina harkinnasta sen suhteen, miten tieto välitetään saavutettavimmalla tavalla. Tällaisessa harkinnassa on hyvä muistaa, että ymmärrettävyyskin on yksi saavutettavuuden osa-alueista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti